Årsmøte 2024

Tid: Torsdag 25. april kl. 19:00 ⎯ 20:30

Sted: Digitalt møte. Lenke til møtet og instrukser for deltakelse vil bli sendt på e-post til påmeldte i forkant av møtet.

Årsmøtet arrangeres i henhold til foreningens vedtekter §4: 

«§4 Årsmøtet: 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av juni. 

Styret skal varsle om årsmøtet, samt frist for å sende inn saksforslag, senest 2 måneder før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet skal sendes styret senest 4 uker før årsmøtet. Innsendte forslag skal inneholde kort beskrivelse av bakgrunn og formål, nødvendige opplysninger (kostnader, gjennomføring, tidsramme, etc.), samt forslag til vedtak. Styret sender deretter innkalling, inklusiv fullstendig saksliste og saksdokumenter, direkte til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har adgang til årsmøtet.»

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 28. mars. Saksforslag kan sendes per e-post til post@vestibular.no.

Styret sender innkalling med fullstendig saksliste og alle saksdokumenter på e-post til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Ønsker du å være med i styret eller på annen måte bidra i foreningen? I så fall vil vi gjerne høre fra deg i forkant av møtet. Vi søker etter kandidater til alle styreverv, og blir ellers glade for alle bidrag til foreningens drift.

Påmeldingsfrist: 18. april 2024

Meld deg på møtet her: https://skibladnir.jotform.com/240491928846973

Vi håper at mange har anledning til å delta på årsmøtet! 

Med vennlig hilsen styret i Landsforeningen for vestibulære sykdommer

Ekstraordinært årsmøte

Vår revisor Revisorpartnere AS har besluttet å bli en del av Orkla Revisjon AS. Styret ønsker å fortsette kundeforholdet, men siden de nå tilhører et annet firma må det gjennomføres nytt valg av revisor. Vi innkaller derfor til ekstraordinært årsmøte i LFVS.


Tid: Tirsdag 12. desember 2023 kl. 19:00
Sted: Digitalt i Zoom, lenke til møte sendes på e-post til de som er påmeldt dagen før møtet.

Årsmøtet arrangeres i henhold til foreningens vedtekter §5 og §7:
§5: Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter skal kalles inn med minst 14 dagers varsel. Saksliste skal vedlegges innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som står på sakslisten.

§7: Økonomi:
På årsmøtet er det anledning til å velge revisor for ett år av gangen.

Saksliste:
1. Valg av møtefunksjonærer: Møteleder, referent og protokollvitner
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ny revisor
a. Styrets forslag: Orkla Revisjon AS

Påmelding gjøres ved å melde deg på via dette skjemaet så snart som mulig og senest innen søndag 10. desember 2023.
Vennlig hilsen
Styret

Årsmøte 2023

Årsmøtet i 2023 ble avholdt digitalt den 19. april. Til stedepå møtet var 8 medlemmer og 5 styremedlemmer, tilsammen 13 stemmeberettiget.
Protokoll fra årsmøtetfinner du her.


Etter konstituering den 24.5.2023 ser det nye styret slik ut:

Leder: Berit Myren
Nestleder: Gunnar Pedersen
Sekretær: Lene Mari Olsen

Styremedlemmer:
Anita Hammervik
Sara Kleppen Haukaas
Sidsel F. Hagen
Kjetil Theodorsen

Varamedlemmer:
Silje Bjørsvik
Anette Bersaas
Styret har ett møte hver måned.